Vedtekter

Sist endret av årsmøtet den 5.4.2022

§ 1

Klubbens navn er NESODDEN BRIDGEKLUBB (NBK).

§ 2

Klubbens formål er å fremme medlemmenes interesse for og ferdigheter i bridge, samt igangsette og lede turneringsbridge. Rekruttering er en del av klubbens arbeid.

§ 3

Klubben er tilsluttet Norsk Bridgeforbund (NBF) gjennom NBF Østfold og Follo krets.

§ 4

Som medlem kan opptas enhver som er godkjent av styret. Alle som spiller fast i klubben må være medlem. Ethvert medlem må være registrert i NBF via NBK eller via annen klubb.

§ 5

Ethvert medlem er forpliktet til å motta de verv han/hun velges til. Han/hun kan dog nekte gjenvalg for en like lang periode som den han/hun umiddelbart forut har fungert i.

§ 6

Styret kan utelukke et medlem som overtrer klubbens vedtekter og bestemmelser, eller som ved sin oppførsel skader klubben. Et medlem som er utelukket fra en klubb kan anke utelukkelsen til kretsstyret, og klubbledelsen plikter å informere om ankeretten.

§ 7

Spilleavgifter på klubbens spillekvelder og turneringsavgifter for spesielle turneringer som klubben på egen hånd arrangerer fastsettes av klubbens styre og betales innen den frist styret bestemmer. Styret fastsetter egen kontingent for medlemmer som ikke er registrert i NBF via NBK.

§ 8

Klubben ledes av et styre på 6 medlemmer bestående av: Leder, nestleder, kasserer og 3 styremedlemmer som alle velges for 2 år av årsmøtet.

For å sikre kontinuiteten i styret velges:

  • Leder og 2 styremedlemmer det ene året, og kasserer, nestleder og 1 styremedlem neste år. Alle med funksjonstid 2 år.
  • Ved uttredelse i funksjonstiden, velges ett nytt styremedlem av styret. Det nye styremedlemmet sitter til neste årsmøte.
§ 9

I alle saker, som ikke ifølge spesielle bestemmelser er henvist til avgjørelse på andre måter, eller på årsmøtet, har styret besluttende og bevilgende myndighet.

§ 10

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede, derav enten leder eller kasserer. Over styrets møter føres protokoll. Styret plikter dessuten å føre regnskap, medlemsprotokoll og turneringsprotokoll.

§ 11

Klubbens styre kan ikke gjøre vedtak som er i strid med vedtak gjort av høyere bridgemyndighet.

§ 12

Det skal avholdes årsmøte fortrinnsvis innen utgangen av mars, dog ikke senere enn 15. april.

Begrunnet forslag til årsmøte kan fremmes av enkeltmedlem, årsmøtets oppnevnte komiteer og klubbstyret senest 1 uke før årsmøtet holdes. Fullstendig dagsorden, beretning, revidert regnskap, innkomne forslag og valgkomiteens innstilling skal være tilgjengelig senest 24 timer før årsmøtet settes.

På årsmøtet behandles:

  1. Styrets beretning
  2. Regnskap i revidert stand
  3. Vedtektsendringer
  4. Fastsettelse av medlemskontigent for neste år
  5. Innkomne forslag.
  6. Valg av styre i hht. § 8
  7. Valg av én revisor og én vararevisor. Begge velges med funksjonstid 2 år.
  8. Valg av valgkomité bestående av 2 representanter. De velges for ett år.

Alle avstemninger, unntatt vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall. Alle valg hvor det er stilt flere enn ett forslag, avgjøres skriftlig. Ved stemmelikhet foretas omvalg mellom de to som har flest stemmer. Står stemmetallet fremdeles likt avgjøres ved loddtrekning.

Over årsmøtet føres protokoll som undertegnes av 2 valgte representanter.

§ 13

Ekstraordinært årsmøte innkalles hvis styret finner dette nødvendig eller når minst 1/3 av klubbens medlemmer fremmer krav om dette. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

§ 14

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært årsmøte med 2/3 av de møtende medlemmers stemmer.

§ 15

Forslag om oppløsing av klubben behandles på ordinært årsmøte. Sådant forslag må være tilstilet alle medlemmer senest 4 uker før møtet holdes, og underretning sendt kretsen etter NBF’s vedtekter § 6, som også inneholder bestemmelser om bruk av mulige midler hvis oppløsning blir vedtatt.

§ 16

To medlemmer av styret i fellesskap kan signere på vegne av klubben basert på årsmøtevedtak eller et styrevedtak. Signaturen skal bekrefte en beslutning som er dokumentert i protokoll